Tikis, 2016

Tikis, 2016

“Tikis”, 2016. Resina epoxi policromado. Colección privada. Benidorm.